Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou 2U spol. s r.o., so sídlom Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, identifikačné číslo 17 315 786, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 808/B, ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a obchodnými partnermi spoločnosti 2U spol. s r.o. ako kupujúcimi (ďalej len „kupujúci“) ako aj vzťah vznikajúci medzi spoločnosťou 2U spol. s r.o. a tretími osobami ako potenciálnymi kupujúcimi v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzavretie objednávky.

Kúpna cena jednotlivých druhov tovaru sa stanovuje prostredníctvom cenových ponúk predávajúceho a je záväzná 1 mesiac. Po uplynutí tejto doby je cena orientačná a zo strany predávajúceho nezáväzná.

Kúpna cena jednot­livých druhov tovaru uvedená v aktuálnom cenníku predáva­júceho nezahŕňa cenu za doručenie. V prípade, že je tovar do dohodnutého miesta dodania doručovaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo prostredníctvom pošty, cena nezahŕňa výšku poštovného a balného. Výška ceny za kuriérske služby bude zodpovedať výške účtovanej príslušnou kuriérskou službou. Výšku paušálneho poštovného a balného určuje predávajúci v závislosti od množstva a druhu baleného tovaru.

Informatívny cenník je uverejnený na internetovej stranke www.vlajky.skPredávajúci si vyhradzuje právokedykoľvek na základe vlastného uváženia pridávať a odoberať obsah, alebo vykonávať zmeny v cenníkoch.

Stanovená cena na reklamné textilné výrobky je daná za predpokladu dodania dát v dostatočnej kvalite pre tlač.

Objednávku tovaru predávajúci považuje za záväznú po vzájomnom písomnom odsúhlasení s kupujúcim. Tovar môže kupujúci objednať poslaním objednávky e-mailom, faxom, poštou prípadne osobne na adrese kancelárie spoločnosti.

Objednávka kupujúceho musí byť úplná. Za úplnú objednávku sa považuje len objednávka čita­teľná, ktorá obsahuje tieto údaje: obchodné meno a sídlo kupujúceho, číslo obchodného prípadu kupujúceho, množstvo a špecifikáciu objednávaného tovaru, lehotu, v ktorej má byť tovar dodaný (termín dodávky), miesto dodania tovaru, spôsob dodania tovaru, dátum vystavenia objednávky, pričom každá objednávka musí byť kupujúcim podpísaná.

Za kupujúceho môžu okrem štatutárneho orgánu vystaviť a podpísať objednávku alebo potvrdiť ponuku predávajúceho alebo urobiť oznámenia s nimi súvisiace, ktoré sa týkajú konania, ktorého cieľom je objednanie tovaru, aj pracovníci kupujúceho, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch kupujúceho alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé. V prípade pochybností sa má za to, že predávajúci bol dobromyseľný, že tieto osoby sú za kupujúceho oprávnené takto konať.

Termín dodania v cenovej ponuke objednaného tovaru sa uvádza od dodania kompletných podkladov (dodanie dát pre spracovanie grafiky, odsúhlasenie grafickej korektúry a iných údajov, ktoré zasahujú do špecifikácie tovaru), v prípade viackusových objednávok predávajúci predloží kupujúcemu kúpno-predajnú zmluvu.

Termín dodania podkladov pre predávajúceho má podstatný vplyv na zaradenie zákazky do výroby a tím aj na termín vyhotovenia zákazky. Ak tieto podklady kupujúci včas nedodá, postupuje riziko straty platnosti termínu vyhotovenia tovaru jeho vinou.

Tovar je vyrábaný podľa najlepších možných kvalitatívnych výsledkov. Tolerancia rozmerov, farebnosti a mechanicko-fyzikálnych hodnôt je daná technologickým postupom spracovania a vlastnosťami materiálu, a to je +/-7%. Tovar s takouto odchýlkou je bez závady a nevzťahuje sa naň možnosť reklamácie.

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:

a) V hotovosti – Pri osobnom prebratí objednaného tovaru, kupujúci zaplatí plnú výšku ceny tovaru (vrátane DPH).

b)
Zálohovou faktúrou predom – Kupujúci si prevezme osobne objednaný tovar až po pripísaní celej fakturovanej čiastky na účet predávajúceho prípadne tovar bude poslaný na uvedenú adresu kupujúceho.

c) Faktúrou – Faktúra je vystavovaná dlhoročným zákaníkom so splatnosťou 14 dní po prevzatí tovaru.

d)
Dobierkou – Kupujúci zaplatí doručovateľovi hodnotu tovaru vrátane poštovného a balného v hotovosti pri prevzatí.

Dodacie podmienky

Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnená tým, že ku­pu­jú­cemu umo­žní s tovarom nakladať (t.j. tovar prevziať) v dohodnutom mieste dodania.

Objednaný tovar bude predávajúcim odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (slovenskou poštou, kuriérom prípadne tovar bude pripravený k osobnému odberu).

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 14 dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kurierskou službou alebo poštou.

Adresa spoločnosti pre osobný odber tovaru:

2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava

Tovar si možete prevziať:


a) osobne na adrese obchodnej prevádzky, v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 hod. Predávajúci neúčtuje dopravné poštovné a balné pri osobnom odbere.

b) na písomné prianie kupujúceho bezodkladne tovar zabalíme a pošleme formou dobierky (Slovenská pošta a.s.) Účtujeme si paušálne poštovné a balné, ktoré je uvedené vo faktúre.

c) na písomné prianie kupujúceho bezodkladne objednáme kuriérsku službu, ktorá tovar doručí formou kuriérskej dobierky. Čiastky účtované za balné a dopravu sú uvedené aj vo faktúre ako samostatné položky. Celú faktúrovanú čiastku hradí zákazník kuriérovi.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom.V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrántieľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar. V prípade, že kupujúci prepravcovi neoznámi poškodenie tovaru, vystavuje sa riziku, ze prepravca neskoršiu reklamáciu neuzná.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme, kupujúci v celom rozsahu znáša škody, ktoré predávajúcemu v tej súvislosti vzniknú. V prípade, že si kupujúci tovar doručovaný poštou alebo kuriérom neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Záruky, reklamácie, servis

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy v čase, keď prevezme tovar. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny za tovar. Kupujúci nie je oprávnený do okamihu, kedy bude zaplatená v celom rozsahu kúpna cena za tovars tovarom právne disponovať, t.j. ho previesť na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažiť právom tretej osoby. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny za tovar je predávajúci oprávnený zobrať si tovar späť. Kupujúci je povinný na základe výzvy predávajúceho umožniť predávajúcemu prístup k tovaru a jeho odvoz.

Zjavné vady tovaru zistiteľné pri jeho prevzatí je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho v lehote 5 dní od prevzatia tovaru; inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká. Skryté vady tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí alebo po tom, čo mohli byť zistené neskôr, najneskôr však do uplynutia záručnej doby; inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká. Oznámením vád bez zbytočného odkladu podľa predchádzajúcej vety sa rozumie oznámenie v lehote 5 dní od prevzatia tovaru.

Oznámenie vád (reklamácia) musí mať písomnú formu, kupujúci je povinný v oznámení o vadách tovaru vady špecifikovať (opísať, uviesť ako sa prejavujú a uviesť, aký nárok z vád uplatňuje). Kupujúci je povinný k oznámeniu o vadách tovaru, priložiť kópiu dodacieho listu. Reklamácia neobsahujúca uvedené náležitosti alebo prílohy sa nepovažuje za reklamáciu riadne a včas uplatnenú.

Tovar je balený v igelitových sáčkoch, do ktorých je vkladaný návod na užívanie a čistenie zástav. V súlade s ním poskytujeme záruku 12 mesiacov na funkčnosť naších výrobkov.

Dĺžka záručnej doby je 12 mesiacov, pričom záručná doba začne plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. Záruka za akosť sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním. Záruka za akosť sa tiež nevzťahuje na vady tovaru, s ktorým sa zjavne neodborne manipulovalo, alebo ktorý bol použitý neprimeraným spôsobom v rozpore s návodom na užívanie a ktorého poškodenie je úmerné dobe jeho použitia. Záruka za akosť sa nevzťahuje ani na vady tovaru, ktoré vznikli nevhodným umiestnením tovaru alebo pôsobením nepriaznivých poveternostných podmienok alebo neštandartným konfekčným spracovaním na prianie kupujúceho.

Nároky zo záruky na akosť tovaru prináležia iba kupujúcemu a nie je ju možné previesť na tretiu osobu

Záruka za akosť tovaru zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá nebola k uskutočneniu zásahu predávajúcim výslovne splnomocnená alebo ním poverená. V prípade reklamácie tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej oprávnenosti najneskôr v lehote 30 dní odo dňa, kedy mu bude doručené oznámenie o reklamácii kupujúceho. V zvlášť zložitých prípadoch, kedy vybavenie reklamácie vyžaduje odborné posúdenie, dohodne predávajúci s kupujúcim lehotu, v ktorej rozhodne o reklamácii.

Každú oprávnenú reklamá­ciu týkajúcu sa tovaru dodaného s vadami predávajúci bez ohľadu na to, čo kupujúci určí vo svojom oznámení o vadách tovaru, vybaví nasledovne:

buď odstráni vady dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo dodá chýbajúci tovar, odstráni vady opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné alebo poskytne primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ručíme za kvalitu všetkých naších produktov, ktoré sa expedujú, že sú v kvalitatívnom stave plnej funkčnosti daného produktu, bez zjavného poškodenia.

Na nami vyrobené textilné výrobky poskytujeme servis (opravy).

V Bratislave dňa 28/5/2013